Strategi Tindakan

  • Merangka dan menggunapakai kurikulum yang relevan dan terkini.
  • Menggembeleng tenaga profesional yang berpengalaman luas dalam bidang masing-masing untuk diambil sebagai Pakar Rujuk, Pensyarah dan fasilitator.
  • Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif bagi penerbitan ilmiah berbentuk jurnal / amalan terbaik / metodologi penyelidikan.
  • Mewujudkan kerjasama dengan jaringan institusi-institusi latihan yang sedia ada dari sektor-sektor kerajaan yang lain, badan-badan bukan kerajaan serta pihak-pihak dari universiti.
  • Jalinan rangkaian kerjasama di peringkat antarabangsa antara Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan kerajaan serta syarikat-syarikat dan pertubuhan dari luar negara khususnya dalam bidang Pengurusan Sisa Pepejal, Perancangan, Landskap dan Perumahan.
  • Menganjur dan mengendalikan kursus-kursus secara maya (Virtual Courses).